Bobbys Idle Hour.jpg

BILL WENCE AMERICANA SHOWCASE

September 15, 2017

Friday 9/15 @ 2pm Nashville TN

Bobby's Idle Hour Tavern, 1028 16th Ave S, Nashville

AmericanaFest Showcase ITR w/MJ Bishop & Grady Yates